การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 

 

 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
8. Q&A 
9. Social Network
    Facebook
 
  
แผนดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
   
 
              >> (1) (2) (3) <<                
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th