เรื่องอื่นๆ
     
 
เรื่องอื่นๆ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_250619_141025.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2562
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th