เรื่องอื่นๆ
     
 
เรื่องอื่นๆ หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการลงโทษทางราชการ_270422_130905.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:08 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th