บริการจองห้องประชุม เทศบาลตำบลแวงใหญ่
ระบบขอรับบริการอออนไลน์
แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
คำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th