<

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

              อำเภอแวงใหญ่แต่เดิมอยู่ภายใต้เขตการปกครองของอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า   ทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอำเภอพลมีพื้นที่ภายในเขตการปกครองกว้างขวางมากไม่สะดวกในการปกครองและการบริหาร จึงมีการแบ่งพื้นที่ทางของทิศเหนือของอำเภอพลตั้งเป็นกิ่งอำเภอแวงใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 และที่ว่าการกิ่งอำเภอแวงใหญ่เปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2520 โดยมีนายอรุณ พิทักษ์ เป็นปลัดอำเภอหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคนแรก
สำหรับความเป็นมาของชื่อ "แวงใหญ่" เป็นการบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า บริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน แวงใหญ่ ในปัจจุบันมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ชื่อหนองแวงมีประชากรกลุ่มแรกอพยพมาจากจังหวัดนครปฐม ชัยภูมิ อุดรธานี ชลบุรี และนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งครอบครัวไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแวงใหญ่ เข้าใจว่าเป็นประชาชนที่อพยพหนีสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2321 สมัยสงครามพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้แม่ทัพไปตีกรุงเวียงจันทร์ ได้ยกทัพผ่านมาเห็นพื้นที่บริเวณหนองแวงเป็นทำเลที่เหมาะสม มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้สัตว์ป่าชุกชุม เมื่อเสร็จศึกแล้ว บางส่วนมีความพอใจจึงตั้งเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน และเรียกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะหนองน้ำขนาดใหญ่  มีป่าต้นแวง         (พืชตระกูลเดียวกับผือ) ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อว่า "บ้านแวงใหญ่" ซึ่งบ้านแวงใหญ่นี้มีผู้สันนิฐานว่า เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวมอญ สมัยโบราณ เนื่องจากมีการขุดพบพัทธสีมาเก่าแก่มากอยู่บริเวณหนองโบสถ์ และพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ พบเศษอิฐ เศษกระเบื้องดินเผา สมัยโบราณเป็นจำนวนมาก ที่บ้านดอนบาลไทในปัจจุบัน

             สำหรับเทศบาลตำบลแวงใหญ่นั้นหลังจากกิ่งอำเภอแวงใหญ่ได้ยกฐานะเป็นอำเภอแวงใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2532 และได้ยกฐานะเขตการปกครองพื้นที่ตั้งอำเภอแวงใหญ่ เป็นสุขาภิบาลเรียกว่า "สุขาภิบาลแวงใหญ่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 222 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533

                ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแวงใหญ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งทำให้สุขาภิบาลแวงใหญ่ถูกยุบและยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแวงใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลตำบล ชั้น 7 จนถึงปัจจุบัน

              มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตเทศบาลจากเดิมพื้นที่  ประมาณ  6.77  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ ประมาณ 26.7 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลการยุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่กับเทศบาลตำบลแวงใหญ่          ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับ– เล่ม 120 ตอนที่ 80ก หน้าที่ – ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2546 แห่งพระราชบัญญัติการยุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่กับเทศบาลตำบลแวงใหญ่และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รวมเอาพื้นที่เขตตำบลแวงใหญ่ทั้งหมด รวมบ้านบะแค หมู่ที่ 5 ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 7 หมู่บ้าน

 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th