ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปของตำบล 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่    17   ของถนนสายชนบท   –   กุดรู   หมู่ที่ 3  
ตำบลแวงใหญ่    อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น   มีพื้นที่  26.70  ตารางกิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  72  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล 
?ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังแสง, ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
ทิศใต้ ติดต่อ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลแวงใหญ่    แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   7   หมู่บ้าน/ชุมชน   ได้แก่ 
หมู่ที่  1   บ้านแวงใหญ่ 
หมู่ที่  2   บ้านดอนบาลไท 
หมู่ที่  3   บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่  4   บ้านหนองกระรอก 
หมู่ที่  5  บ้านบะแค 
หมู่ที่  6  บ้านแวงพัฒนา 
หมู่ที่  7  บ้านเมืองทอง


จำนวนประชากรของตำบล 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,164 คน เป็นชาย 2,510 คน เป็นหญิง 2,654 คน
(ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2553)

ข้อมูลอาชีพของตำบล 
อาชีพหลัก ทำนา 
อาชีพรอง จักสาน ทอผ้าไหม


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 
1. ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ 
2. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 
3 . วัดสระเกษ 
4 . วัดป่ารัตนมงคล 
5 . วัดทรงธรรม 
6 . วัดจิตปริวนาราม 
7 . สถานที่อนุรักษ์สัตว์น้ำ "มหาวิทยาลัยปูนา" 

 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th