ตราประจำเทศบาลตำบลแวงใหญ่

"(ภายในปี 2558) เทศบาลตำบลแวงใหญ่ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก มีการบริหารจัดการที่ดี 
อนุรักษ์ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคีและมีส่วนร่วม
"
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th