วัฒนธรรมประเพณี

ฐานข้อมูลงานการศึกษา 2553
 
 
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแวงใหญ่
 
 
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่
 
 
งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการรักบ้านเกิดให้แก่บุคคลที่ทำความดีแก่สังคม บ้านเกิดของตนเองและจะเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนให้มีจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้น

พล.ต.ต.ประพันธ์ พานิคม
อดีตรองผู้บัญชาการสอบกลาง

เทศบาลตำบลแวงใหญ่จึงขอยกย่อง เชิดชูเกียรติ พลตำรวจตรี ประพันธ์ พานิคม อดีตรองผู้บัญชาการสอบกลาง ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ใหญ่ จำนวน  137  ทุน  ทุนละ  500  บาท    ประกอบด้วย
              1.  โรงเรียนบ้านบะแค   จำนวน  10  ทุน
              2.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  จำนวน  38  ทุน
              3.  โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม   จำนวน  45  ทุน
              4.  สถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่   จำนวน  15  ทุน
              5.  สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่   จำนวน  29  ทุน
 
 
 
   
   
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th