สมาชิกสภา ทต.

 

 
นายทิวา รักษ์กำเนิด
ประธานสภาเทศบาลตำบลแวงใหญ่
นายณัฐวุฒิ แดนกาไสย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแวงใหญ่
นายประชากร สิงห์ศร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญถิ่น ทุมภานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุนทร ชัยมูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ์ กองกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนันต์ โคสาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยฤทธิ์ ศรีกุลคร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุทิศ ปลัดศรีช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบัติ งวงช้าง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายผจญ ปุตุรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคมกฤษ โทอึ้น
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th