คณะผู้บริหารเทศบาล

นายสายัณห์ งวงช้าง
นายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่
โทร.089-5559688
นายชาญชัย ดงอานนท์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่
โทร.081-7170732
นายสุทัศน์ บุคละ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่
โทร.089-2796871
นายเอิบ ปลัดศรีช่วย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่
โทร.081-4716515
ร.ต.อ.บรรจง คลังชำนาญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่
โทร.081-3924619

 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th