เมนูหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
สังคมแห่งการเท่าเทียม
กระดานข่าว
ราคาน้ำมัน PTT
พยากรณ์อากาศ
แหล่งท่องเทียว
                            

แวงใหญ่ เมืองน่าอยู่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ผู้มาเยือนได้แวะชม สัมผัสและศึกษาหาความรู้กับสถานที่เหล่านี้ ที่ชาวอำเภอแวงใหญ่ขอแนะนำ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(มหาวิทยาลัยปูนา)

หาวิทยาลัยปูนา  ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่  6  บ้านแวงพัฒนา มีเนื้อที่  40 กว่าไร่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรม เป็นสถานศึกษาค้นคว้าเชิงระบบนิเวศน์ อีกทั้งเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา และได้มีการก่อสร้างสัตว์  12  ราศี และหอปูนา รวมทั้งบ่อจระเข้  บ่อเต่า  บ่อปลา  และบ่อปูนา เป็นการอนุรักษ์และคืนสภาพระบบนิเวศน์ให้คงสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์
     ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยปูนายังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนในการสร้าง  1   เจดีย์  1  อำเภอ เพื่อบรรจุสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
     มีพระสงฆ์พำนักปฏิบัติธรรมประจำอยู่  2  รูป
    1. พระอาจารย์สุรพล  สุภัทโท   รองเจ้าคณะตำบลเป็นผู้ดูแล
    2. หลวงตาสมร
    แหล่งท่องเทียวที่น่าสนใจและให้ศึกษาค้นคว้า
องค์พระเจดีย์ศรีแวงใหญ่
  รูปปั้นสัตว์  12  ราศี   พระประจำวันเกิด
  หอปูนา      บ่อปลา    บ่อจระเข้
    บ่อเต่า    สัตว์ประเภทอื่น ๆ เช่น ไก่ป่า

แหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร

ทีตั้ง
ตั้งอยู่ บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
ประวัติความเป็นมา
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงนี้ดำเนินการเมื่อเดือน มิถุนายน 2548 โดยได้รับการสนับสนุนที่ดินจำนวน 10 ไร่ จาก นางประพาต แก้วจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 83 มอบให้ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะเป็นแปลงเกษตรตัวอย่างและเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยบริหารภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์โดยมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เมื่อพ้นกำหนดผลประโยชน์จะเป็นของเจ้าของที่ดินทั้งหมด แต่ยังความเป็นศูนย์เรียนรู้ ดูงาน ของชุมชนต่อไป
การดำเนินงานเป็นแบบไร่นาสวนผสมที่มีความหลากหลายเพื่อเป็นตัวอย่างของชุมชนสู่การพึ่งตนเองอย่างยังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่
- การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 5 ไร่
- การปลูกฝรั่งอินทรีย์ 2 ไร่
- แยกเป็นพันธ์ไม้เมล็ด 50 ต้น พันธ์แป้นสีทอง 150 ต้น
- การเลี้ยงโคเนื้อ 6 ตัว
- การเลี้ยงปลากินพืช 1 ไร่
- ไม้ผลพันธ์ดีเพื่อบริการชุมชน เช่น มะม่วง –
ขนุนทวายปีเดียว – ละมุด -หน้อยหน่าเพ็ชรปากช่อง
กล้วยน้ำหว้า – กล้วยหอม –มะขามเทศมัน
- ไม้ยืนต้น/พืชผัก
- ไผ่เลี้ยงหนอ – ไผ่ตรง – มะตูมบาเรน – หน่อไม้ฝรั่ง
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพื้นที่ให้ชุมชนมาร่วมใช้ประโยชน์ โดยขุดยกร่องพื้นที่ 2 ไร่ แบ่งแปลงขนาด 20ตรม./แปลง จำนวน 28 แปลง โดยให้กลุ่มเกษตรชุมชนมาปลูกผักเพื่อ
ผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน และเลี้ยงปลาร่วมในร่องแปลง โดยจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร


ประวัติความเป็นมา
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงนี้ดำเนินการเมื่อเดือน มิถุนายน 2548 โดยได้รับการสนับสนุนที่ดินจำนวน 10 ไร่ จากนางประพาต แก้วจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 มอบให้ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะเป็นแปลงเกษตรตัวอย่างและเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยบริหารภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์โดยมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เมื่อพ้นกำหนดผลประโยชน์จะเป็นของเจ้าของที่ดินทั้งหมด แต่ยังความเป็นศูนย์เรียนรู้ ดูงาน ของชุมชนต่อไป
การดำเนินงานเป็นแบบไร่นาสวนผสมที่มีความหลากหลายเพื่อเป็นตัวอย่างของชุมชนสู่การพึ่งตนเองอย่าง ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่
การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 5 ไร่
การปลูกฝรั่งอินทรีย์ 2 ไร่
แยกเป็นพันธ์ไม้เมล็ด 50 ต้น พันธ์แป้นสีทอง 150 ต้น
การเลี้ยงโคเนื้อ 6 ตัว
การเลี้ยงปลากินพืช 1 ไร่
ไม้ผลพันธ์ดีเพื่อบริการชุมชน เช่น มะม่วง –
ขนุนทวายปีเดียว – ละมุด -น้อนหน่าเพ็ชรปากช่อง
- กล้วยน้ำหว้า – กล้วยหอม –มะขามเทศมัน
ไม้ยืนต้น/พืชผัก
- ไผ่เลี้ยงหนอ – ไผ่ตรง – มะตูมบาเรน – หน่อไม้ฝรั่ง
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพื้นที่ให้ชุมชนมาร่วมใช้ประโยชน์ โดยขุดยกร่องพื้นที่ 2 ไร่ แบ่งแปลงขนาด 20ตรม./แปลง จำนวน 28 แปลง โดยให้กลุ่มเกษตรชุมชนมาปลูกผักเพื่อ
ผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน และเลี้ยงปลาร่วมในร่องแปลง โดยจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 

ผู้บริหารเทศบาล
ผู้เข้าชม(เริ่ม26/06/2553)
ผู้เข้าชมวันนี้: 2
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 3939
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 106685106685106685106685106685106685
สถิติผู้ใช้ศูนย์เรียนรู้...
หน่วยราชการส่วนกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองทัพเรือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทัพบก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทัพอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Municipal District of Waengyai © 2010 เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330