หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล พิมลตรี
ปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร.094-5307118
นายไพโรจน์ กมลปัทมากุล
รองปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร.080-4618998
นางจุฑารัช จักรศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)
โทร.063-2416546
นางสาวภาริณี อานันทนสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง (นบห.งานคลัง ระดับต้น)
โทร.086-4558916
นายกิติโรจน์ มะลาไวย์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง ระดับต้น)
โทร.081-7175154
นางสาวนพรพรรณ ชัยเนียม
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นบห.งานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร.085-0107710
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th