บุคลากรสำนักปลัด
นางจุฑารัช จักรศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)
สิบเอกสุริยะ บาลี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาววิมลมาศ บารชน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวบุบผา แคว้นคอนฉิม
ครู คศ.1
นางศรีทะลา โทอื้น
ครู คศ.1
นายวุฒิชาติ ดีหลี
ครู คศ.1
นางสาวเพ็ญภักดิ์ ไปดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัฒฉณี นิลกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสายัญห์ จันปาน
ภารโรง
นางสาวสุดาพร นาชัยเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมหมาย สุโข
คนงาน
ว่าง
ครูอัตราจ้าง
.
นางจุฑารัช จักรศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)
สิบเอกสุริยะ บาลี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวสุภิญญา มาวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวจุฑาภรณ์ จันเทศ
คนงาน
.
จ่าเอกธนากร บุญประกอบ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวนิตยา ท้าวนิล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวแคทรียา เฉิดรัศมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางพวงเพชร ฟูมเฟือย
คนงาน
นางสาวอัจฉราพรรณ ราชพันแสน
คนงาน
นายเกสา โทอึ้น
คนงาน
.
นายสุทธิศักดิ์ รัตนัง
นิติกร ชำนาญการ
.
นางนทิตา รูไธสง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
.
นางสาวนิภาพร หน่ายโสก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวจิตสุภา โพธิผา
คนงาน
.
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายทองมาก เผ้าหอม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมยุรี แทนชัยภูมิ
คนงาน
นายวิมาน สาลี
พนักงานดับเพลิง
นายศราวุธ เทวโรจน์
พนักงานดับเพลิง
นายอรรถพล บุญตา
พนักงานดับเพลิง
นายอวยชัย แวมปัดชา
คนงาน
นายสุวัฒน์ สินปุ
คนงาน
นายกฤษณวุฒิ อ่อนจันทร์
คนงาน
นายปริวัตร จงเทพ
คนงาน
นายอนุทัย อาสาสู้
คนงาน
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th