บุคลากรกองคลัง

 

.
นางสาวภาริณี อานันทนสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง (นบห.งานคลัง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นบห.งานคลัง ระดับต้น)
.
นางอังคณา อักษรเสือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
.
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.
ว่าง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นายสมจิตร นามโยธี
พนักงานขับรถยนต์
.
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.
นางรัชนีกรณ์ ผางแพ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรุจกาญจน์ รัตนัง
คนงาน
นางสาวนิตยา ดีหลี
คนงาน
นางสาวพชรดา แก้วประดิษฐ์
คนงาน
นายธนกฤต นามโยธี
คนงาน
 
 
  กองคลัง  
  กองคลัง มีหัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี กำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแลและอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการ การสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 6 ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี กำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแลและอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการ การสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ดังนี้
 
 

1. งานการเงินและบัญชี
(1) งานธุรการของงานการเงินและบัญชี
(2) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
(7) งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
(8) งานจัดทำประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
(9) งานจัดทำสถิติการรับและการจ่ายเงินนอกงบประมาณ
(10) งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม
(11) งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
(12) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(14) งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(1) งานธุรการของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(2) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่นๆ
(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี
(6) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆภายในกำหนดของแต่ละปี
(8) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
(9) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
(10) งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่นโดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(11) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
(12) จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลทั้งหมด
(13) จัดทำสัญญาเช่าทุกพื้นที่ที่จัดประโยชน์
(14) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
(15) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(16) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(17) บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(18) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัสดุ
(1) งานธุรการของงานพัสดุและทรัพย์สิน
(2) งานการซื้อและการจ้าง
(3) งานซ่อมและบำรุงรักษา
(4) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
(5) งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(6) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
(7) งานจัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์
(8) งานจัดทำประกาศสอบราคา ประกวดราคา
(9) งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
(10) งานการหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
(11) งานการจำหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th