บุคลากรกองช่าง
.
นายกิติโรจน์ มะลาไวย์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง (นบห.งานช่าง ระดับต้น)
.
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
.
นายณรงค์ สุขสร้อย
ช่างปูน
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.
.
นายวิสนุกรณ์ ป่าเกลือ
นายช่างโยธา
.
นายไพโรจน์ สายเข็มทอง
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
.
นายธงชัย สีล้อม
ช่างไม้
.
(ว่าง)
คนงาน
.
.
สิบเอกเสกสรรค์ เขจรสัตย์
นายช่างไฟฟ้า
.
นายเฉลิมเกียรติ ฟูมเฟือย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
.
นางนริศรา ดงน้อย
คนงาน
นางสาวศิริรัตน์ ตุ้ยศักดิ์ดา
คนงาน
นายอานัส ลักขษร
คนงาน
นายเกรียงไกร
บุตรโยจันโท
 
 
 
  กองช่าง  
  กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6 ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทศสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับงานแผน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการวิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย ส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการ งานสารบรรณและงานเลขานุการ
(2) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
(3) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
(4) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(5) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(6) งานออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(7) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(8) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(9) งานงบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางวิศวกรรม
(10) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
(11) งานบริหารเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่างๆ
(12) งานจัดทำผังเมือง
(13) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
(14) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(1) งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(5) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
(6) งานจัดอาคารสถานที่
(7) งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ
(8) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตเทศบาล
(9) งานควบคุมดูแล บำรุง รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(10) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(10) งานประมาณราคางานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑.งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคารทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
๒. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่ 
๓. งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ
๔. งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่นๆ
๕.งานควบคุมพัสดุงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
๖.งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
๗. งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวงานไฟฟ้า

 
     

 

 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th