บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวนพรพรรณ ชัยนาม
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นบห.งานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นบห.งานสาธารณสุข ระดับต้น)
นางสาวนพรพรรณ ชัยนาม
นักวิชาการสาธารณสุข
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
.
นางวันทนี แสงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศักดิ์ชาย พาสว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายวิชิตร สีสองเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวดวงชีวรรณ หมื่นเจริญ
คนงาน
นายณรงค์ นาอุดม
คนงาน
นายอภิชาติ ปลัดศรีช่วย
คนงาน
นางสาวประกายฝัน คำภา
คนงาน
นายอภิรักษ์ ปลัดศรีช่วย
คนงาน
นายพิสิษฐ บัวแจ้ง
คนงาน
นายประยุทธ์ ปลัดศรีช่วย
คนงาน
นางจินตนา เทวโรจน์
คนงาน
นายประจวบ อักษรเสือ
คนงาน
นายวิจิตร สมสุวัน
คนงาน
นายคนองฤทธิ์ ต่ายห้าวหว่า
คนงาน
นายสถิตย์ หงษ์คำดี
คนงาน
นายสมปอง โนนเสนา
คนงาน
นายสมใจ เทพชารี
คนงาน
.
นางสาวสุภัทรา สุภารัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายณรงค์ อักษรเสือ
คนงาน
นายธีระพงษ์ โยทะทัย
พนักงานกู้ชีพ
นางปรียา ประเสริฐสังข์
พนักงานกู้ชีพ
นางลำใย คงนาน
พนักงานกู้ชีพ
นายธวัชชัย นาพยัพ
พนักงานกู้ชีพ
นายนพดล ปางนิราช
พนักงานกู้ชีพ
นายสถาพล ถาวันดี
พนักงานกู้ชีพ
 

 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ และงานอื่น ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการ และงานการส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถาน
ประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
(2) การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(3) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม อันจะมีผลหรืออาจมีผลต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4) งานอาชีวอนามัย
(5) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(6) งานคุ้มครองผู้บริโภค
(7) งานควบคุ้มสัตว์เลี้ยงและปล่อยสัตว์
(8) งานดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
(9) งานดูแลรักษาความสะอาด ถนน ที่สาธารณะ ตลาดสด
(10) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(11) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(12) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
(13) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(14) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(15) งานการจัดทำฎีกาจ่ายเงิน
(16) การวางแผนสาธารณสุข
(17) งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการ และงานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน
(3) งานอนามัยชุมชน
(4) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(5) จัดการฝึกอบรม นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน อสม.
(6) การพัฒนาระบบการให้ความรู้ อสม.
(7) งานสุขภาพจิต
(8) การสร้างสุขภาพภาคประชาชน
(9) การให้บริการ ดูแล ฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน
(10) การส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ เช่น ผู้สูงอายุ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. งานควบคุมและป้องกันโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการ และงานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) งานป้องกันและความคุมโรคติดต่อ
(3) งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
(4) ป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน
(5) การป้องกันโรคติดต่อ
(6) การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
(7) งานเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด
(8) การสอบสวนและควบคุมโรค

 
     
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th